Gallium Nucleus 57Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  57Ga     31     26     -1/2      

Gallium Nucleus 57Ga Layered View

57Ga

 

57Ga

Gallium Nucleus 57Ga Front View

57Ga

Gallium Nucleus 57Ga Back View

57Ga

Gallium Nucleus 57Ga Left View

57Ga

Gallium Nucleus 57Ga Right View