Gallium Nucleus 56Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  56Ga     31     25     3      

Gallium Nucleus 56Ga Layered View

56Ga

 

56Ga

Gallium Nucleus 56Ga Front View

56Ga

Gallium Nucleus 56Ga Back View

56Ga

Gallium Nucleus 56Ga Left View

56Ga

Gallium Nucleus 56Ga Right View