Lithium Nucleus 11Li

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  11Li     3     8     -3/2      

Lithium Nucleus 11Li Layered View

11Li

 

11Li

Lithium Nucleus 11Li Front View

11Li

Lithium Nucleus 11Li Back View

11Li

Lithium Nucleus 11Li Left View

11Li

Lithium Nucleus 11Li Right View