Lithium Nucleus 9Li

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  9Li     3     6     -3/2      

Lithium Nucleus 9Li Layered View

9Li

 

9Li

Lithium Nucleus 9Li Front View

9Li

Lithium Nucleus 9Li Back View

9Li

Lithium Nucleus 9Li Left View

9Li

Lithium Nucleus 9Li Right View