Lithium Nucleus 8Li

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  8Li     3     5     2      

Lithium Nucleus 8Li Layered View

8Li

 

8Li

Lithium Nucleus 8Li Front View

8Li

Lithium Nucleus 8Li Back View

8Li

Lithium Nucleus 8Li Left View

8Li

Lithium Nucleus 8Li Right View