Lithium Nucleus 7Li

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  7Li     3     4     -3/2     Stable  

Lithium Nucleus 7Li Layered View

7Li

 

7Li

Lithium Nucleus 7Li Front View

7Li

Lithium Nucleus 7Li Back View

7Li

Lithium Nucleus 7Li Left View

7Li

Lithium Nucleus 7Li Right View