Lithium Nucleus 6Li

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  6Li     3     3     1     Stable  

Lithium Nucleus 6Li Layered View

6Li

 

6Li

Lithium Nucleus 6Li Front View

6Li

Lithium Nucleus 6Li Back View

6Li

Lithium Nucleus 6Li Left View

6Li

Lithium Nucleus 6Li Right View