Lithium Nucleus 5Li

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  5Li     3     2     -3/2      

Lithium Nucleus 5Li Layered View

5Li

 

5Li

Lithium Nucleus 5Li Front View

5Li

Lithium Nucleus 5Li Back View

5Li

Lithium Nucleus 5Li Left View

5Li

Lithium Nucleus 5Li Right View