Lithium Nucleus 4Li

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  4Li     3     1     -2      

Lithium Nucleus 4Li Layered View

4Li

 

4Li

Lithium Nucleus 4Li Front View

4Li

Lithium Nucleus 4Li Back View

4Li

Lithium Nucleus 4Li Left View

4Li

Lithium Nucleus 4Li Right View