Manganese Nucleus 69Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  69Mn     25     44     -5/2      

Manganese Nucleus 69Mn Layered View

69Mn

 

69Mn

Manganese Nucleus 69Mn Front View

69Mn

Manganese Nucleus 69Mn Back View

69Mn

Manganese Nucleus 69Mn Left View

69Mn

Manganese Nucleus 69Mn Right View