Manganese Nucleus 67Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  67Mn     25     42     -5/2      

Manganese Nucleus 67Mn Layered View

67Mn

 

67Mn

Manganese Nucleus 67Mn Front View

67Mn

Manganese Nucleus 67Mn Back View

67Mn

Manganese Nucleus 67Mn Left View

67Mn

Manganese Nucleus 67Mn Right View