Manganese Nucleus 65Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  65Mn     25     40     -5/2      

Manganese Nucleus 65Mn Layered View

65Mn

 

65Mn

Manganese Nucleus 65Mn Front View

65Mn

Manganese Nucleus 65Mn Back View

65Mn

Manganese Nucleus 65Mn Left View

65Mn

Manganese Nucleus 65Mn Right View