Manganese Nucleus 64Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  64Mn     25     39     1      

Manganese Nucleus 64Mn Layered View

64Mn

 

64Mn

Manganese Nucleus 64Mn Front View

64Mn

Manganese Nucleus 64Mn Back View

64Mn

Manganese Nucleus 64Mn Left View

64Mn

Manganese Nucleus 64Mn Right View