Manganese Nucleus 63Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  63Mn     25     38     -5/2      

Manganese Nucleus 63Mn Layered View

63Mn

 

63Mn

Manganese Nucleus 63Mn Front View

63Mn

Manganese Nucleus 63Mn Back View

63Mn

Manganese Nucleus 63Mn Left View

63Mn

Manganese Nucleus 63Mn Right View