Manganese Nucleus 62Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  62Mn     25     37     3      

Manganese Nucleus 62Mn Layered View

62Mn

 

62Mn

Manganese Nucleus 62Mn Front View

62Mn

Manganese Nucleus 62Mn Back View

62Mn

Manganese Nucleus 62Mn Left View

62Mn

Manganese Nucleus 62Mn Right View