Manganese Nucleus 61Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  61Mn     25     36     -5/2      

Manganese Nucleus 61Mn Layered View

61Mn

 

61Mn

Manganese Nucleus 61Mn Front View

61Mn

Manganese Nucleus 61Mn Back View

61Mn

Manganese Nucleus 61Mn Left View

61Mn

Manganese Nucleus 61Mn Right View