Manganese Nucleus 60Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  60Mn     25     35     0      

Manganese Nucleus 60Mn Layered View

60Mn

 

60Mn

Manganese Nucleus 60Mn Front View

60Mn

Manganese Nucleus 60Mn Back View

60Mn

Manganese Nucleus 60Mn Left View

60Mn

Manganese Nucleus 60Mn Right View