Manganese Nucleus 59Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  59Mn     25     34     -5/2      

Manganese Nucleus 59Mn Layered View

59Mn

 

59Mn

Manganese Nucleus 59Mn Front View

59Mn

Manganese Nucleus 59Mn Back View

59Mn

Manganese Nucleus 59Mn Left View

59Mn

Manganese Nucleus 59Mn Right View