Manganese Nucleus 58Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  58Mn     25     33     1      

Manganese Nucleus 58Mn Layered View

58Mn

 

58Mn

Manganese Nucleus 58Mn Front View

58Mn

Manganese Nucleus 58Mn Back View

58Mn

Manganese Nucleus 58Mn Left View

58Mn

Manganese Nucleus 58Mn Right View