Manganese Nucleus 57Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  57Mn     25     32     -5/2      

Manganese Nucleus 57Mn Layered View

57Mn

 

57Mn

Manganese Nucleus 57Mn Front View

57Mn

Manganese Nucleus 57Mn Back View

57Mn

Manganese Nucleus 57Mn Left View

57Mn

Manganese Nucleus 57Mn Right View