Manganese Nucleus 56Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  56Mn     25     31     3      

Manganese Nucleus 56Mn Layered View

56Mn

 

56Mn

Manganese Nucleus 56Mn Front View

56Mn

Manganese Nucleus 56Mn Back View

56Mn

Manganese Nucleus 56Mn Left View

56Mn

Manganese Nucleus 56Mn Right View