Manganese Nucleus 55Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  55Mn     25     30     -5/2     Stable  

Manganese Nucleus 55Mn Layered View

55Mn

 

55Mn

Manganese Nucleus 55Mn Front View

55Mn

Manganese Nucleus 55Mn Back View

55Mn

Manganese Nucleus 55Mn Left View

55Mn

Manganese Nucleus 55Mn Right View