Manganese Nucleus 54Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  54Mn     25     29     3      

Manganese Nucleus 54Mn Layered View

54Mn

 

54Mn

Manganese Nucleus 54Mn Front View

54Mn

Manganese Nucleus 54Mn Back View

54Mn

Manganese Nucleus 54Mn Left View

54Mn

Manganese Nucleus 54Mn Right View