Manganese Nucleus 53Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  53Mn     25     28     -7/2      

Manganese Nucleus 53Mn Layered View

53Mn

 

53Mn

Manganese Nucleus 53Mn Front View

53Mn

Manganese Nucleus 53Mn Back View

53Mn

Manganese Nucleus 53Mn Left View

53Mn

Manganese Nucleus 53Mn Right View