Manganese Nucleus 52Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  52Mn     25     27     6      

Manganese Nucleus 52Mn Layered View

52Mn

 

52Mn

Manganese Nucleus 52Mn Front View

52Mn

Manganese Nucleus 52Mn Back View

52Mn

Manganese Nucleus 52Mn Left View

52Mn

Manganese Nucleus 52Mn Right View