Manganese Nucleus 50Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  50Mn     25     25     0      

Manganese Nucleus 50Mn Layered View

50Mn

 

50Mn

Manganese Nucleus 50Mn Front View

50Mn

Manganese Nucleus 50Mn Back View

50Mn

Manganese Nucleus 50Mn Left View

50Mn

Manganese Nucleus 50Mn Right View