Manganese Nucleus 49Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  49Mn     25     24     -5/2      

Manganese Nucleus 49Mn Layered View

49Mn

 

49Mn

Manganese Nucleus 49Mn Front View

49Mn

Manganese Nucleus 49Mn Back View

49Mn

Manganese Nucleus 49Mn Left View

49Mn

Manganese Nucleus 49Mn Right View