Manganese Nucleus 48Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  48Mn     25     23     4      

Manganese Nucleus 48Mn Layered View

48Mn

 

48Mn

Manganese Nucleus 48Mn Front View

48Mn

Manganese Nucleus 48Mn Back View

48Mn

Manganese Nucleus 48Mn Left View

48Mn

Manganese Nucleus 48Mn Right View