Manganese Nucleus 47Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  47Mn     25     22     -5/2      

Manganese Nucleus 47Mn Layered View

47Mn

 

47Mn

Manganese Nucleus 47Mn Front View

47Mn

Manganese Nucleus 47Mn Back View

47Mn

Manganese Nucleus 47Mn Left View

47Mn

Manganese Nucleus 47Mn Right View