Manganese Nucleus 46Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  46Mn     25     21     4      

Manganese Nucleus 46Mn Layered View

46Mn

 

46Mn

Manganese Nucleus 46Mn Front View

46Mn

Manganese Nucleus 46Mn Back View

46Mn

Manganese Nucleus 46Mn Left View

46Mn

Manganese Nucleus 46Mn Right View