Manganese Nucleus 45Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  45Mn     25     20     -7/2      

Manganese Nucleus 45Mn Layered View

45Mn

 

45Mn

Manganese Nucleus 45Mn Front View

45Mn

Manganese Nucleus 45Mn Back View

45Mn

Manganese Nucleus 45Mn Left View

45Mn

Manganese Nucleus 45Mn Right View