Manganese Nucleus 44Mn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  44Mn     25     19     -2      

Manganese Nucleus 44Mn Layered View

44Mn

 

44Mn

Manganese Nucleus 44Mn Front View

44Mn

Manganese Nucleus 44Mn Back View

44Mn

Manganese Nucleus 44Mn Left View

44Mn

Manganese Nucleus 44Mn Right View