Silicon Nucleus 35Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  35Si     14     21     -7/2      

Silicon Nucleus 35Si Layered View

35Si

 

35Si

Silicon Nucleus 35Si Front View

35Si

Silicon Nucleus 35Si Back View

35Si

Silicon Nucleus 35Si Left View

35Si

Silicon Nucleus 35Si Right View