Rutherfordium Nucleus 268Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  268Rf     104     164     0      

Rutherfordium Nucleus 268Rf Layered View

268Rf

 

268Rf

Rutherfordium Nucleus 268Rf Front View

268Rf

Rutherfordium Nucleus 268Rf Back View

268Rf

Rutherfordium Nucleus 268Rf Left View

268Rf

Rutherfordium Nucleus 268Rf Right View