Rutherfordium Nucleus 266Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  266Rf     104     162     0      

Rutherfordium Nucleus 266Rf Layered View

266Rf

 

266Rf

Rutherfordium Nucleus 266Rf Front View

266Rf

Rutherfordium Nucleus 266Rf Back View

266Rf

Rutherfordium Nucleus 266Rf Left View

266Rf

Rutherfordium Nucleus 266Rf Right View