Rutherfordium Nucleus 263Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  263Rf     104     159     3/2      

Rutherfordium Nucleus 263Rf Layered View

263Rf

 

263Rf

Rutherfordium Nucleus 263Rf Front View

263Rf

Rutherfordium Nucleus 263Rf Back View

263Rf

Rutherfordium Nucleus 263Rf Left View

263Rf

Rutherfordium Nucleus 263Rf Right View