Rutherfordium Nucleus 261mRf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  261mRf     104     157     9/2      

Rutherfordium Nucleus 261mRf Layered View

261mRf

 

261mRf

Rutherfordium Nucleus 261mRf Front View

261mRf

Rutherfordium Nucleus 261mRf Back View

261mRf

Rutherfordium Nucleus 261mRf Left View

261mRf

Rutherfordium Nucleus 261mRf Right View