Rutherfordium Nucleus 261Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  261Rf     104     157     3/2      

Rutherfordium Nucleus 261Rf Layered View

261Rf

 

261Rf

Rutherfordium Nucleus 261Rf Front View

261Rf

Rutherfordium Nucleus 261Rf Back View

261Rf

Rutherfordium Nucleus 261Rf Left View

261Rf

Rutherfordium Nucleus 261Rf Right View