Rutherfordium Nucleus 259Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  259Rf     104     155     7/2      

Rutherfordium Nucleus 259Rf Layered View

259Rf

 

259Rf

Rutherfordium Nucleus 259Rf Front View

259Rf

Rutherfordium Nucleus 259Rf Back View

259Rf

Rutherfordium Nucleus 259Rf Left View

259Rf

Rutherfordium Nucleus 259Rf Right View