Rutherfordium Nucleus 256Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  256Rf     104     152     0      

Rutherfordium Nucleus 256Rf Layered View

256Rf

 

256Rf

Rutherfordium Nucleus 256Rf Front View

256Rf

Rutherfordium Nucleus 256Rf Back View

256Rf

Rutherfordium Nucleus 256Rf Left View

256Rf

Rutherfordium Nucleus 256Rf Right View