Rutherfordium Nucleus 255Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  255Rf     104     151     -9/2      

Rutherfordium Nucleus 255Rf Layered View

255Rf

 

255Rf

Rutherfordium Nucleus 255Rf Front View

255Rf

Rutherfordium Nucleus 255Rf Back View

255Rf

Rutherfordium Nucleus 255Rf Left View

255Rf

Rutherfordium Nucleus 255Rf Right View