Rutherfordium Nucleus 254Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  254Rf     104     150     0      

Rutherfordium Nucleus 254Rf Layered View

254Rf

 

254Rf

Rutherfordium Nucleus 254Rf Front View

254Rf

Rutherfordium Nucleus 254Rf Back View

254Rf

Rutherfordium Nucleus 254Rf Left View

254Rf

Rutherfordium Nucleus 254Rf Right View