Rutherfordium Nucleus 253Rf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  253Rf     104     149     7/2      

Rutherfordium Nucleus 253Rf Layered View

253Rf

 

253Rf

Rutherfordium Nucleus 253Rf Front View

253Rf

Rutherfordium Nucleus 253Rf Back View

253Rf

Rutherfordium Nucleus 253Rf Left View

253Rf

Rutherfordium Nucleus 253Rf Right View