Rutherfordium Nucleus 253mRf

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  253mRf     104     149     -1/2      

Rutherfordium Nucleus 253mRf Layered View

253mRf

 

253mRf

Rutherfordium Nucleus 253mRf Front View

253mRf

Rutherfordium Nucleus 253mRf Back View

253mRf

Rutherfordium Nucleus 253mRf Left View

253mRf

Rutherfordium Nucleus 253mRf Right View