Nobelium Nucleus 259No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  259No     102     157     9/2      

Nobelium Nucleus 259No Layered View

259No

 

259No

Nobelium Nucleus 259No Front View

259No

Nobelium Nucleus 259No Back View

259No

Nobelium Nucleus 259No Left View

259No

Nobelium Nucleus 259No Right View