Nobelium Nucleus 258No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  258No     102     156     0      

Nobelium Nucleus 258No Layered View

258No

 

258No

Nobelium Nucleus 258No Front View

258No

Nobelium Nucleus 258No Back View

258No

Nobelium Nucleus 258No Left View

258No

Nobelium Nucleus 258No Right View