Nobelium Nucleus 257No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  257No     102     155     7/2      

Nobelium Nucleus 257No Layered View

257No

 

257No

Nobelium Nucleus 257No Front View

257No

Nobelium Nucleus 257No Back View

257No

Nobelium Nucleus 257No Left View

257No

Nobelium Nucleus 257No Right View