Nobelium Nucleus 255No

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  255No     102     153     1/2      

Nobelium Nucleus 255No Layered View

255No

 

255No

Nobelium Nucleus 255No Front View

255No

Nobelium Nucleus 255No Back View

255No

Nobelium Nucleus 255No Left View

255No

Nobelium Nucleus 255No Right View